РИК ДОНЕО РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДИ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број __/20).
2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о избору народних посланика, Законом о jединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и Упутством за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 20/20).
3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике Народне скупштине биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи које ће бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.
4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на правној снази.
5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.
О б р а з л о ж е њ е
Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.
Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.
Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће време наставка спровођења изборних радњи бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.
У складу са наведеним, Републичка изборна комисија, као орган који спроводи поступак избора за народне посланике Народне скупштине, доноси решење о прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставити у складу са одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити уређено посебним актом Републичке изборне комисије.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.
02 Број:
У Београду, 16. марта 2020. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић

Please follow and like us:

ДВАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛНКА

Седници Скупштине општине Смедеревска Паланка присуствовало је четрдесет одборника. Већином гласова , 38  за,   одборници локалног парламента усвојили су  предлог Одлуке  о престанку коришћења непокретности Јавног предузећа „Паланка“ и преузимању наведених права од стране Општине Смедеревска Паланка, као и  предлог  Одлуке о покретању ликвидације над Јавним предузећем „Паланка“ у Смедеревској Паланци. Ликвидација над овим предузећем биће спроведена вансудски, преко ликвидационог управника. Сви законом предвиђени  услови за покретање ликвидације су испуњени , а закључено је да не постоје организациони и економски услови за даљи рад ЈП „Паланка“. За ликвидационог управника именован је дипломирани економиста, Славољуб Милић.

Одборници су већином гласова усвојили Предлог одлуке о доношењу програма мера за измиривање обавеза Општине  и субјеката чији је оснивач, према ЈП ЕПС Београд и Техничком центру Крагујевац , што се односи на споразум о репрограму дуга за струју. О томе шта се радило претходних година и на који начин ће се отплатити дуг, одборницима је објаснио председник општине, Никола Вучен. 

-У децембру прошле године Влада Србије је донела закључак да у наредном периоду покушамо да у сарадњи са Електропривредом Србије  дођемо до решења, како да измиримо дуг за електричну енергију. Када смо преузели руковођење општином, наследили смо велика  дуговања, а само  дуг  за струју износио је милијарду и двеста милиона динара. Ништа се драстично није променило у ове три године, али све то време тражили смо најбољи начин како да отплатимо дуг,  а да не угрозимо буџет општине и кориснике буџета. Уз помоћ Министраства финансија, Владе Србије и велико ангажовање председника Александра Вучић , пронашли смо најбољи модел, а то је да репрограмирамо дуг. Захваљујући  државним установама и општинској служби за финансије , посебно Милану Тркљи,  до краја године овај деценијски проблем биће решен. Укупно дуговање за утрошену електричну енергију свих буџетских корисника је око милихјарду и двеста милиона динара. Ми смо се определили за дужи пут решавања овог проблема,  али смо зато успели да уштедимо, односно да смањимо дуг на 845 милиона динара. Данашњом одликом Скупштине општине да репрограмира дуг, послаћемо предлог Влади Србије , који ће  се следећег четвртка наћи на дневноим реду  седнице Владе. То значи да ћемо за неколико дана потписати споразум са ЕПС о репрограму укупног  дуга за струју. Репрограм ће бити потписан на десет година, а грејс период  још увек договарамо, рекао је Вучен.

Усвојен је предлог одлуке о Месним заједницама на територији општине. Нова одлука је усклађена са законом и статутом Општине, а односи се на правни статус месних заједница , финансирање и функционисање,  а поред осталог и  избора чланова савета.  Извештај о извршењу буџета општине Смедеревска Паланка за период јануар – септембар 2019. године поднео је самостални саветник за финансије, Милан Тркља. Он је истакао да су остварени укупни буџетски приходи од 806 милиона динара, што у односу на укупне приходе за целу 2019. годину представља 60,01 одсто. Укупни буџетски расходи за исти период износили су нешто више од 795 милиона  и 600 хиљада динара, што представља 60,02 одсто од укупно планираних за целу годину. -На основу извештаја се може видети да се расходи извршавају сразмерно, по свим корисницима, колико год је могуће с обзиром на веома тешку финансијску ситуацију, рекао је Милан Тркља.

Поред осталог, на дванаестој седници Скупштине усвојен је  предлог Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења на територији општине,  Предлог програма уређивања грађевинског земљишта, изградње  и одржавања комуналне инфраструктуре у општини, Предлог измена програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за 2019. годину као и Извештај о раду Општинског правобранилаштва за 2018/19 годину. Извештај је поднео општински правобранилац, Зоран Стојковац:

– Последњи извештај о раду правобранилаштва у овој сали разматран је пре двадест година. Нећу да коментаришем шта је узрок томе, али зато ја овај извештај подносим са поносом  и поштовањем према одборницима који су поставили мене за правобраниоца. Подношење овог извештаја није обавеза, већ знак једног коректног односа и поштовања. Посебно морам да истакнем наше зајдничко ангажовање у вези са  репрограмом за струју и отплатом кредита банци Интези,  где смо уштедели преко 200 милиона динара. Једна од најважнијих улога општинског правобраниоца јесте да прати друштвене и имовинске односе, финансијска кретања која могу да утичу на буџет, и да указује на одређене неправилности, начине и мере да се спречи одлив новца из буџета. Имали смо много спорова и против Предшколске установе,  где  је утрошено много новца за трошкове поступка. Наследио сам двеста двадест предмета, где су трошкови поступка уз главни дуг  укупно износили око седам милиона динара.  Није се водило рачуна и зато су узалуд потрошени толики новци. Доласком правобраниоца за наредних сто предмета потрошено је  осамсто  хиљада динара. Савесним,одговорним и домаћинским понашањем уштедели смо неколико милиона динара. Ово истичем, јер не смемо више да дозволимо да обавезе према повериоцима измирујемо путем суда  и извршног поступка, већ да на време исплаћујемо све рачуне, што се сада и чини, рекао је поред осталог Стојковац.

Одборници Скупштине општине Смедеревска Паланка разматрали су  извештај ликвидационог управника о спроведеном поступку ликвидације над Спортском организацијом Грдаски фудбалски клуб „Јасеница 1911“ у ликвидацији, и  усвојили Предлог одлуке о окончању поступка ликвидације над Спортском организацијом  Градски  фудбалски клуб „Јасеница 1911“  у ликвидацији.  Донето је решења о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ за 2019. годину, дата је  сагласност на измене ценовника ЈКП „Општинска гробља Смедеревска Паланка“ о коришћењу јавних паркиралишта. Донето је  решења о разрешењу в.д. директора  Апотеке „Здравље“ Весне Манојловић, а за  новог в.д. директора именована је др Александра Нарић. Одборнику Радославу Симићи на данашњој седници је утврђен престанак одборничког мандата, јер је  предходно поднео оставку на место одборника због ангажовања у Кабинету председника општине. За реч се јавио заменик председника СО, Родољуб Станимировић који је том приликом рекао:

-У име одборничке групе Српске напредне странке захваљујем се председнику општине и  запосленима у општинским службама на исцрпним извештајима о раду.  У претходном периоду, а узмимо у обзир проблеме које смо затекли, много тога је урађено. После посете председника Србије Смедеревској  Паланци све се променило.  Руководство Општине је све што је планирано  спровело у дело, а решавају и инфраструктурни проблеме.  Захваљујем се и колегама одборницима који нису у власти на присуству, гласању и подршци. Питам се где су други одборници, који већ дуго не долазе на седнице. Да ли је њима политика забава, да се појаве на изборима и освоје по који Мандат, јер очигледно не воле да седе у скупштинским клупама. Њима је очигледно једини циљ да одлазе у главни град , пале књиге и нападају заменика градоначлника,  уместо да су овде у тренутку када се општина опоравља.

На крају данашње седнице одборницима се обратио председникопштине Никола Вучен:

-Захваљујем свим одборницима на данашњим излагањима, као и општинском правобраниоцу који нам је свима много помогао у превазилажењу проблема које смо имали, проблема финасијске и правне природе , у протеклом периоду. Вас, одборнике, бих замолио да будете  активнији на седницама Скупштине, јер ви сте одборници Српске напредне странке, која је Смедеревску Планку подигла из пепела. Ви одбрници, мислим на све вас присутне у сали,  морате  да покажете  због чега сте  ту, да  управо ви заступате  грађане који су вам дали поверење и мандате. Проблеми који муче наше суграђане  треба да буду изнети овде и да заједно покушамо да их решимо.  Честитам новоизабраној начелници општинске управе, Гордани Костић на постављењу.  Драго ми је да су и запослени у општинској управи препознали нашу жељу и вољу да променимо ствари на боље, а постављење Гоце за начелника је један добар пример како може добро да се функционише.

Please follow and like us:

Тридесет пета седница општинског већа

На тридесет петој седници Општинског већа,  утврђен је Предлог ребаланса буџета Општине Смедеревска Паланка за 2019. годину.

–  На појединим позицијама, на страни прихода, доћи ће до увећања средстава. То се пре свега односи на  приходе од пореза  на зараде, у износу од 70 милиона динара. Што се тиче расхода, средства су смањена на конту Скупштине општине, а треба истаћи да су средства повећана за предшколску установу „Чика Јова Змај“, у складу са законом о увећању зарада. Средства су такође повећана установама културе, у складу са пројектима које су добили од Министарства културе. Поред тих средства, додатно смо издвојили из наших извора – рекао је, по завршетку седнице, Милан Тркља, самостални саветник у Одсеку за финансије Општинске управе.

Извршење буџета за првих шест месеци ове године је задовољавајуће и износи преко 80 процената.

–  За сада смо задовољни приливом средстава,  односно извршењем буџета, што доказује да смо добро планирали и пројектовали средства за ову годину. Ребаланс је био неопходан,  због повећања пореза на зараде – истакао је Милан Тркља.

На овој седници, чланови Већа разматрали су Извештај о извршењу буџета за првих шест месеци ове године и извештај екстерне ревизије о завршном рачуну за прошлу, 2018. годину.

У наставку тридесет пете седнице,  утврђен је Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у јавном сектору општине Смедеревска Паланка.

– Одлука Владе Србије из 2017. године  о максималном броју радника на неодређено време, гласила је на број запослених од 676. Број радника је смањен на 511, остваривањем права за одлазак у пензију као и добровољним одласком запослених.  Доношењем ове одлуке,  ми имамо 165 радника мање од максималног броја, који је утврдила Влада Србије – истакао је председник општине, Никола Вучен.

На седници Општинског већа разматран је и предлог правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима – младим талентима.

– Прошле године смо определили  два милиона динара за наше најбоље ученике, и коначно, успели смо и ове године да одвојимо средства за најбоље, иако смо и даље у тешкој финансијској ситуацији. Ове године смо повећали средства, тако да сада располажемо са 3 милиона динара. Након усвајања ове Одлуке, на седници Скупштине општине, расписаћемо конкурс и обавестити ученике, студенте и таленте, путем средстава јавног информисања, како могу да аплицирају за поменута средства. На овај начин, испуњавамо дато обећање, а то је да помогнемо нашим најбољим ученицима –  рекао је председник опшитне.

На седници Општинског већа, поред осталог, разматран је Предлог оперативног плана за одбрану од поплава на водама другог реда, а такође и измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта, изградње и одржавање комуналне инфраструктуре у општини Смедеревска Паланка.

Разматрани су и захтеви основних школа за ангажовање личних пратилаца за ученике, као и захтеви за доделу финансијске помоћи.

В.С.

Please follow and like us:

Одржана десета седница Скупштине Општине

Смедеревска Паланка, 14. јун 2019.

Одборници Скупштине општине, на данашњој седници, донели су одлуку о братимљењу општине Смедеревска Паланка и града Аншана у Народној Републици Кини. Ова одлука донета у оквиру прве тачке допуњеног дневног реда, а братимљење са градом у НР Кини „успоставља се у циљу непосредног дугорочног повезивања и сарадње у области привреде, пољопривреде, туризма, образовања, науке, културе, спорта, заштите животне средине – и на свим другим пољима где за то постоје могућности и обострани интерес“ – како стоји у тачки два текста Одлуке о братимљењу.

На данашњој седници одборници су донели Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Смедеревска Паланка за 2018. годину. Донета је и Одлука о измени Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за Смедеревску Паланку, као и Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације „Привредно-радне зоне Губераш“.

Донета је Одлука о матичним подручијима на територији општине Смедеревска Паланка, према којој се мала насељена места, Глибовац и Ратари, придодају матичном подручју града, Смедеревске Паланке.

Једна од најзначајнијих одлука донетих на данашњој седници тиче се услова и начина остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и трошкова припрема за вантелесну оплодњу. Према члану 2. ове одлуке: „Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу могу да остваре парови који су, до тренутка подношења захтева за остваривање права на накнаду трошкова која се исплаћују из средстава буџета Општине, без успеха имали три покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања, као и парови који су одбијени од стране Републичке комисије, а према медицинском налазу вантелесна оплодња је једини начин да дођу до жељене трудноће.“ Такође, према члану 2. ставу 2. ове одлуке, „Право на надокнаду трошкова припреме за вантелесну оплодњу (анализе, тестови, путни трошкови) имају парови који су већ имали два безуспешна покушаја вантелесне оплодње на терет средстава социјалног здравственог осигурања, а испуњавају услове за још један покушај о трошку Републичког завода за здравствену заштиту“.

Усвајању ове одлуке преходила је краћа конструктивна расправа.

Одборници су, такође, донели Решење о образовању Одбора за унапређивање популационе политике у општини Смедеревска Паланка. Задатак овог одбора је да, у складу са мерама Владе Републике Србије, сачини план са конкретним мерама и предлозима за решавање овог проблема. Према овој одлуци, председник Одбора биће Родољуб Станимировић, заменик председника – Данило Лабус, Весна Петровић – секретар, док ће чланови бити руководиоци и стручна лица из Опште болнице „Стефан Високи“, Дома здравља, Предшколске установе, Центра за социјални рад, директори средњих школа, директори основних школа из града, Селевца, Кусатка, Ратара, Голобока и Баничине, и аутор књиге „Зауставимо белу кугу у Србији“, др Миодраг Талијан.

Између осталог, на данашњој седници усвојена је Одлука о мрежи објеката, васпитних група, броја деце и васпитног особља потребних за непосредан рад са децом Предшколске установе „Чика Јова Змај“ за 2019/2020. годину, а донета је и Одлука о измени Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, у делу којим се регулише паушално задужење потрошача воде по члану домаћинства, односно у случајевима када се потрошња воде не може утврдити очитавањем водомера.

Између осталог, на данашњој седници донето је решење о давању сагласности на повећање цене воде, одвођења отпадних вода и других услуга ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци, као и Решење о повећању цене превоза на градској линији ПО „Ласта“ Смедеревска Паланка.

Одборници су разматрали и донели решења о усвајању извештаја о раду Општинске управе Општине Смедервска Паланка за 2018. годину, финансијских извештаја и извештаја о раду јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина, као и одлуке о разрешењу и именовању чланова школских одбора основних школа на територији паланачке општине.

Please follow and like us: