Смедеревска тврђава

Смедерево – престоница српске средњовековне државе, раскрсница значајних водених и копнених путева, град вина, моћне индустрије и бројних културних манифестација.

Мало је познато, а ипак довољно истражено да је Србија после Косовског боја имала још два значајна владара. Један од њих bio је Ђурађ Бранковић, који је и подигао утврђени град Смедерево. Град деспота Ђурђа грађен је по узору на Цариград са геометријском структуром коју чине два неправилна троугла. Изграђен je за 11 година. Зидови су дебљине 4 метара и висине 10. Имали су 25 кула за одбрану од хладног оружја. Подигнути на ушћу реке Језаве у Дунав, бедеми Великог деспотовог града били су водом добро заштићени од непријатељских напада, Мали град је служио као утврђени замак у чијем саставу је био двор деспота Ђурђа. У том периоду Смедерево је постало најзначајнији привредни и културни центар деспотовине Србије. Вековима је Тврђава одoлевала зубу времена и разарањима али је остала симбол непролазности. Баш тако је и данас, обнављањем саме тврђаве и прегршт културних дешавања унутар зидина средњевековног града, локална самоуправа подстиче све културне, спортске и друге манифестације, које се одржавају у малом и великом граду.

ENG

Smederevo – the capital of Serbian medieval state, the crossroads of important water and land roads, the city of wine, powerful industry and numerous cultural events. Little is known, and yet sufficiently researched that Serbia had two more important rulers after the Battle of Kosovo. One of them was Đurađ Branković, who built the fortified city of Smederevo. The city of despot Đurađ was built on the model of Constantinopole with a geometric structure consisting of two irregular triangles. It was built in 11 years. The walls are 4 meters thick and 10 meters high. They had 25 towers to defend against cold steel. Built at the confluence of the river Jezava and the Danube, the ramparts of the Great Despot’s City were well protected by water from enemy attacks. The small town served as a fortified castle, which included the court of the despot Đurađ. In that period, Smederevo became the most important economic and cultural center of the despotate of Serbia. For centuries, the Fortress has withstood the ravages of time and destruction, but it has remained a symbol of impermeability. Today, the situation is similar, by renovating the fortress itself and with a handful of cultural events within the walls of the medieval city, the local government encourages all cultural, sports and other events, which are held in small and large city.

Please follow and like us:
Posted in Пројекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *