Индустријски парк

 

Индустријски парк Смедерево је пројекат који има за циљ привлачење већег броја инвестиција и повећање запослености локалног становништва, али и да омогући што боље услове за рад привредним субјектима. Простире се на поршини од 900 хектара, а изграђено и у функцији је 280, док се зона железаре простире на око 300 хектара. Доступност главних путних и железничких саобраћајница, лука на Дунаву као најсевернија лука у коју пристижу бродови са Црног мора чини Смедерево регионалним логистичким центром. Поред железаре која је дуго била окосница привредног развоја града и један од највећих извозника Републике Србије, индустријски парк Смедерево, даје развојну шансу граду као и могућност запошљавања великог броја младих људи. Једна од лидер компанија која је специјализивана ѕа производнју кабловских снопова за индустрију комерцијалних возила, посебно за тешке и средње тешке камионе је PKC Wiring System, која тренутно запошљава око 4.000 људи.

Поред ове поменућемо још и

„Metech” д.о.о. која производи машине за обраду метала и запошљава Преко 400 радника (423)

„Kaizen” д.о.о. из облати текстилне индустрије. има преко 300 запослених

„Schwing Stetter“ д.о.о. фабрика грађевинских машина,

„Mayekawa SRB“ специјализована за производњу расхладних индустријских уређаја,

„Koepfer” д.о.о. производња зупчаника за ауто-индустрију,

„Profiweld” д.о.о. машинска обрада метала,

као и низ других компанија.

Улагањем у изградњу инфраструктуре имплементирана је LED расвета, као и системи за видео надзор и заштиту трафостанице од пожара, чиме је индустријски парк постао још атрактивнија локација за садашње и будуће кориснике. А Смедерево као град који брине о својим грађанима и води рачуна да што више људи задржи и омогући им запослење у различитим областима. Може се рећи да за сада у томе успева, јер доласком нових компанија обезбеђује се могућност запослења и самим тим и опредељења младих људи да заснују породице и остану овде. Безбедност у раду, сугурност посла, могућност напредовања и развој каријере, само је део понуде коју Град Смедерево пружа као део пријатељског пословног окружења.

 

ENG

Smederevo Industrial Park is a project that aims to attract more investments and increase employment of the local population, but also to provide the best possible working conditions for businesses. It covers an area of ​​900 hectares, where 280 is under functional buildings, while the ironworks zone covers about 300 hectares. The accessibility of the main road and railway roads, the port on the Danube, as the northernmost port to which, ships from the Black Sea arrive, makes Smederevo a regional logistics center. In addition to the ironworks, which has long been the backbone of the city’s economic development and one of the largest exporters in the Republic of Serbia, the Smederevo industrial park gives the city a development opportunity as well as the possibility of employing a large number of young people.

One of the leading companies specialized for the production of cable harnesses for the commercial vehicle industry, especially for heavy and medium-heavy trucks, is the PKC Wiring System, which currently employs around 4,000 people.

In addition to this, we will also mention

Metech – which manufactures metalworking machines and employs over 400 workers

„Kaizen“ in the field of textile industry has over 300 employees

„Schwing Stetter“ construction machinery factory

„Mayekawa“ specialized for the production of industrial refrigeration equipment

„Koepfer“ production of gears for the automotive industry

„Profiweld“ metal machining,

as well as series of other companies.

By investing in the construction of infrastructure, LED lighting was implemented, as well as systems for video surveillance and fire protection of the substation, which made the industrial park an even more attractive location for current and future users, and Smederevo as a city that cares for its citizens, keeping the people around and providing them with employment in different areas. It can be said that it makes success in that for now, because the arrival of new companies provides the possibility of employment and thus the determination of young people to start families and stay here. Safety at work, job security, the possibility of advancement and career development, are just a part of the offer that the City of Smederevo provides as part of a friendly business environment.

Please follow and like us:
Posted in Пројекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *